Almindelige salgs- og leveringsbetingelser til erhvervskunder
for Norcover ApS juni 2024

1.Indledning

1.1 Disse betingelser gælder alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Bygherres egne forretnings- og leveringsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er anerkendt af Norcover ApS (”Norcover”). Tilbud har forrang fremfor disse betingelser, såfremt der måtte være modstrid mellem dokumenterne.

1.2 Al leverance og  montage sker i henhold til AB 18. AB 18 er aftalt mellem parterne medmindre reglerne skriftligt er fraveget ved særskilt aftale eller i disse leveringsbetingelser

2. Tilbud og priser m.m.

2.1 Tilbud er gældende i 8 dage fra tilbudsdato. Tilbuddet er afgivet på baggrund af aktuelle materialepriser. Norcover forbeholder sig ret til at prisregulere, såfremt materialestigninger forekommer. Regulering sker efter gældende indeks for de relevante materialepriser, herunder stål, beton mv.

2.2 Bygherre er ansvarlig for specifikation i forbindelse med tilbudsafgivelse. Fejl og mangler i bygherres specifikation – samt føl- ger heraf – er Norcover uvedkommende.

2.3 Bygherres eventuelle særlige betingelser skal være anført i ordrebekræftelsen/kontrakten, såfremt disse skal kunne gøres gæl- dende mod Norcover.

2.4 Ændringer til afgivne tilbud skal være skriftlige for at være gældende.

2.5 Ved annullering af ordrer er Norcover berettiget til at fakturere kunden de afledte og forbundne omkostninger ved annulle- ringen, dog minimum 2% af ordresummen.

3. Vedrørende leverancen

3.1 Stålrammer dimensioneres efter de til enhver tid gældende regler og normer. Udformningen af konstruktionerne kan afvige fra projektmaterialet.  Bygherren skal forestår udarbejdelse/indhentelse af statiske beregninger. Såfremt Norcover bistår med indhentelse heraf, skal omkostningen hertil afholdes af bygherren.

3.2 Det påhviler bygherre, at kontrollere og godkende de af Norcover fremsendte tegninger og anvisninger inden montage påbe- gyndes. Har bygherre ikke reageret inden montagestart, vil konstruktionen blive monteret efter de  fremsendte tegninger. Norcover har ret til at foretage ændringer, såfremt det viser sig, at det aftalte ikke er hensigtsmæssigt.

4. Leveringstid

4.1 Vor leveringstid er angivet efter bedste skøn. For at kunne overholde leveringstidpunktet er det nødvendigt for Norcover at have samtlige mål og detaljer på konstruktionen senest 8 uger før levering. Endvidere skal der foreligge byggetilladelse. Endelig aftale om leveringstidspunkt indgås, når ordren er fuldt klarlagt, dvs. den dag alle bygherres specifikationer for ordre er Norcover i hænde.

4.2 Leveringstiden kan forlænges såfremt der opstår forsinkelser, der ikke skyldes Norcovers forhold, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til:

1. Vejrlig

2. Bygherres forhold

3. Leverandørs forhold

4. Tredjemands forhold

5. Ændringer i det aftalte arbejde

6. Manglende byggetilladelse

7. Sygdom blandt Norcovers medarbejdere eller større sygdomsepidemier

8. Force majeure begivenheder

9. Forhold der er sammenlignelige hermed

4.3 Bygherre betaler dagbog og/eller erstatter Norcovers tab i tilfælde af forsinkelse, der skyldes bygherres forhold, herunder tab som følge af uudnyttet kapacitet, transport, montage eller lignende indirekte tab, så som – men ikke begrænset til – driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste.  Ved forsinkelse der skyldes bygherres forhold, kan bygherre pålægges dagbod på 0,5% af kontrakt summen ekskl. moms pr. arbejdsdag. Norcover forbeholder sig retten til dækning af tab, der overstiger konventionalboden.

4.4 Ved Norcovers færdiggørelse af montagen anses leverancen for afleveret således, at risiko for leverancen på dette tids punkt overgår til bygherre uanset tidspunkt for  aflevering af det samlede byggeri.

5. Betalingsbetingelser

5.1 Netto kontant efter aftalte betalingsrater. Ved betaling efter forfaldsdag  beregnes morarente + gebyr.

5.2  Norcover kan forlange, at bygherre stiller tilfredsstillende sikkerhed for leverancens betaling.

5.3 Bygherre kan under ingen omstændigheder tilbageholde betalinger eller foretage modregning. Tilbageholdelse af betaling medfører, at entreprenøren straks kan indstille arbejdet og ophæve kontrakten. Entreprenøren kan i så fald kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

6. Ejendomsforhold

6.1 Det leverede forbliver Norcovers ejendom indtil betalingen er erlagt fuldt ud.

7. Levering og montering

7.1 Byggepladsen (inkl. tilkørselsveje) skal være ryddet, jævnt og bæredygtig, således at en 45 ton – 20 m lang sættevogn kan køre frem til og ind ad bygnings gavl, frem midt i huset til modsatte gavl, hvor montagen starter.  Gulvet i bygning skal være jævnt således, at der er plads til at lægge spærene ned for at samle dem. Er der ikke kørefast i bygningen skal der være kørefast un derlag helt op til soklen. Der må ikke forefindes strømførende luftledninger indenfor hejseafstand. Norcover er uden ansvar for kørevejens beskaffenhed, manglende bæreevne og eventuelle skader, der måtte opstå som følge heraf, det være sig på såvel bygherres som tredjemands ejendom, herunder transportørens og Norcoverss ejendom.

7.2 Såfremt byggepladsforholdene efter Norcovers skøn ikke er i overensstemmelse med leverings forudsætningerne, vil ekstra tidsforbrug blive faktureret efter medgået tid samt omkostninger til udbedring af forholdene. Eventuelle skader på materiel og materiale, der kan henføres til byggepladsens beskaffenhed, vil blive faktureret til bygherre.

7.3 Der skal være min. 16 amp. kraftstik til rådighed inden for en afstand af max 75 m til fjerneste sted på bygningen.

7.4 Bygherre har det fulde ansvar for, at ankerjern til spær og gavlsøjler er til underkant ankerjern plade. Alle ankerjern plader skal være i samme kote, medmindre andet er aftalt. Ankerjern plader skal være rengjorte for betonrester o.l. Ingen del af soklen må støbes eller mures højere end ankerjern plader, inden spærmontage. Sker dette alligevel, vil de for Norcover dermed for bundne merudgifter blive merfaktureret efter medgået tid og de dermed forbundne omkostninger.

7.5 Det er bygherres ansvar og en forudsætning, at linjer og koter afsættes, og at disse er  synlige og til gængelige under hele mon- tageforløbet.

7.6 Reparationsmaling i fornødent omfang stilles til rådighed for bygherre. Evt. rengøring fra  transportsnavs og reparationsarbej- der efter transport- og montageskader er ikke indeholdt i entreprisen.

7.7 Bygherre skal selv stå for efterspænding af vindafstivning inden endelig aflevering.

7.8 Det er herudover bygherres ansvar, at bygningsfundamenter og indstøbningsdele er afsat og/eller støbt/omstøbt korrekt.

8. Særligt for montagearbejder

8.1 Bygherre stiller vederlagsfrit velfærdsfaciliteter til rådighed for Norcover og dennes underentreprenørers montører.

8.2 Montageområder skal være klargjort og ryddet inden Norcovers montageopstart og Norcover er ikke ansvarlig for nogen form for nedbrydning, genopbygning eller afdækning.

8.3 Beton, hvor der skal bores huller, skal være uden armering.

8.4 Der er ikke medtaget stillads i tilbuddet.

8.5 Landmåler er bygherres leverance.

8.6 Bygherre er ansvarlig for, at montering kan ske uhindret jf. de i pkt. 10 anførte betingelser og er forpligtet til at friholde Norcover for enhver omkostning som følge af monteringsproblemer, idet ansvaret alene påhviler bygherre. Norcover er berettiget til at fakturere bygherre for enhver yderligere omkostning som følge heraf.

8.7 Det påhviler bygherre at foretage oprydning, efter montagen er afsluttet.

8.8 Bygherre har ansvaret for bortskaffelse af affald, andre efterladenskaber, emballage og materialer, herunder stålbånd, plast hjørner og træklodser.

9. Forsikring

9.1 Bygherre/køber er forpligtet til at tegne allrisk entrepriseforsikring, herunder brand- og stormskadeforsikring. Norcover og dennes underentreprenører skal medforsikres på policen. Forsikringsforholdene skal omfatte det allerede udførte arbejde og det materiale, der er leveret på byggepladsen. Norcover skal have forrang i forhold til andre berettigede, herunder bygherre/ køber. Selvrisikoen er maksimeret til DKK 100.000,00 pr. forsikringshændelse.

9.2 Det påhviler bygherre at sikre, at Norcover i forbindelse med arbejder ved bestående bygninger eller anlæg, er medforsikret på bygherres bygnings-, løsøre- og drifttabsforsikring, således at der ikke i skadestilfælde kan rettes krav/regreskrav mod Nor- cover.

9.3 Bygherre er forpligtet til at fremsende kopi af den tegnede police til Norcover. Indtil denne foreligger, er Norcover berettiget til ikke at igangsætte produktion eller levering af det bestilte.

10. Mangler og reklamationer

10.1 Norcovers ansvar dækker alene dennes eget arbejde, og Norcover er således uden ansvar for andre entreprenørers forudgående arbejde, bl.a. underlaget hvorpå leverancen er monteret.

10.2 Det påhviler bygherre at undersøge det leverede ved aflevering. I tilfælde af synlige fejl og mangler ved entreprisen skal Nor cover underrettes herom straks. Bygherre skal sikre fotodokumentation de mangler, der ønskes udbedret. Bygherre kan ikke senere påberåbe sig mangler, som kunne eller burde være opdaget ved afleveringen.

10.3 Efter aflevering er bygherre ansvarlig for løbende drift og vedligehold iht.  udleverede manualer og lign. Der kan ikke reklameres over mangler, svigt mv. som følge manglende vedligehold. 

10.4 Reklamation over mangler skal ske straks, de opdages.

10.5 I tilfælde af mangler har entreprenøren afhjælpningsret. Norcover foretager vurdering af, om der skal ske udbedring, omleve- ring eller efterlevering.

10.6 Entreprenøren stiller ikke garanti for opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til AB 18’s regler herom. 

11. Ansvar

11.1 Norcover er forpligtet til at levere kontraktmæssig ydelse. Norcover er ikke ansvarlig for fejl og mangler der kan hen føres til andre entreprenørers arbejde.

11.2 Norcover kan ikke pålægges tab og skade som følge af afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser eller driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskade.

11.3 Evt. erstatningsansvar er begrænset til entreprisesummen.

12. Produktansvar

12.1 I det omfang Norcover har etableret erhvervs- og produktansvarsforsikring, og denne måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, må bygherre henholde sig til denne forsikring.

12.2 Norcovers produktansvar er begrænset til direkte tab. Norcover er således ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, tab og skade som følge af afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser eller driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskade.

13. Force majeure m.v.

13.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Norcover når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer den opfyldelse:

a) Enhver omstændighed som parterne ikke selv har kontrol over, så som – men ikke begrænset til arbejdskonflikter, brand, usædvanlige naturbegivenheder, krig, uforudsete militærindkaldelser, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, kassation af større arbejder, restriktioner af drivkrav mangler ved eller forsinkelse fra leverandører, materialemangel, epidemier og lign.

b) Omstændigheder som nævnt i pkt. 13.1, der var indtruffet før aftalens indgåelse, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyl- delse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

c) Norcover er berettiget til at hæve aftalen når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umuliggjort på grund af de i pkt. 12.1  eller 12.2 nævnte omstændigheder. Bygherre har i den forbindelse hverken krav på erstatning eller godtgørelse.

c) Bygherre har ret til at annullere en indgået aftale på grund af forsinkelse, der skyldes de i pkt. 12.1 nævnte omstændigheder,  hvis denne har varet i mere end 3 måneder eller på grund af en anden forsinkelse, når denne kan anses for værende særdeles væsentlig. Norcover forbeholder sig retten til at fakturere de faktisk afholdte omkostninger frem til annulleringen. Bygherre har i den forbindelse hverken krav på erstatning eller godtgørelse.

14. Aflevering

14.1 Aflevering anses at have fundet sted, når levering henholdsvis montage er sket.

14.2 Ved levering i etaper jf. tilbud og/eller ordrebekræftelse/kontrakt anses etaperne afleveret hver for sig.

15. Gældende ret

15.1 Gældende ret er dansk ret uanset det leveredes anvendelsessted.

16. Tvister og lovvalg

16.1 Tvister afgøres af Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed, hvis afgørelse er endelig. Alle tvister afgøres efter dansk lovgivning.

16.2 Såfremt en part ikke indbetaler sin andel af de af Voldgiftsnævnet opkrævede sikkerheder, er den anden part berettiget til at indbringe sagen for Byretten i Viborg.

Version: Juni2024

Download

Salgs- og leveringsbetingelser